Month: January 2019

โครงการฝึกงานด้าน การเงิน-การบัญชี ร่วมกับ Nestlé ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2019

Nestlé สหรัฐอเมริกามีความยินดีที่จะเสนอโอกาสในโครงการฝึกงานทางด้านการเงินและการบัญชี โดยหลักสูตรนี้ เปิดให้สำหรับนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจในอาชีพด้านการบัญชีและการเงิน โครงการฝึกงานด้าน การเงิน-การบัญชี ร่วมกับ Nestlé ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2019 หลักสูตรฝึกงานนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำในอนาคตด้านการเงินและการบัญชี โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่หลักสูตรการหมุนเวียนแบบเต็มเวลา 3 ปีของ Nestlé นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการเงินหลังจากสำเร็จการศึกษาและเริ่มต้นอาชีพที่ Nestlé สหรัฐอเมริกา

โครงการฝึกงานด้าน การเงิน-การบัญชี ร่วมกับ Nestlé ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2019

โครงการฝึกงานด้าน การเงิน-การบัญชี ร่วมกับ Nestlé ประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2019

มูลค่าทุนการศึกษา:
เป็นการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน พร้อมการสนับสนุนอื่นๆ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:
ทุนฝึกงานระยะเวลาประมาณ 12 สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร:
– อยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ปี 2020

– อยู่ในชั้นปีที่ 5 ของการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ปี 2020

– เรียนวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณิตศาสตร์ การดำเนินงาน และวิศวกรรมอุตสาหการ

– สำเร็จการศึกษาหรือมีแผนที่จะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการบัญชี รวมถึงการบัญชีระดับกลาง (หรือเทียบเท่า)

– มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– สามารถฝึกงานได้เต็มเวลา 12 สัปดาห์ในฤดูร้อนปี 2019

– ยินดีย้ายถิ่นฐานเพื่อฝึกงานที่ใดก็ได้ในสหรัฐอเมริกา

– หลักสูตรนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากวีซ่าทำงาน

– เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์

– มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์นวัตกรรมที่สนใจ และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ทั้งยังกล้าที่จะเสี่ยง

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้

– สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างไม่ติดขัด

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้

– มีความสนใจในอาชีพด้านการบัญชีและการเงิน